Znamy wyniki konkursu o „Grant Rektora 2015”. Oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie!


W tym roku dofinansowane zostaną projekty: “Wielowarstwowa mapa GIS” – projekt który będziemy realizować wspólnie z Kołem Naukowym Geofizyków AGH GEOFON oraz Kołem Naukowym “KIWON” – a także nasz projekt : Utworzenie aplikacji mobilnej Terrainer do przeglądania i gromadzenia danych geoprzestrzennych pochodzących z geoportalu AGH.”

Przypomnijmy, że w tamtym roku stworzony została baza danych dokumentów i znaków geodezyjnych w Tatrzańskim Parku Narodowym. Baza umożliwia zdalny dostęp do usystematyzowanych danych o punktach osnowy geodezynej, a także szybkie wyszukiwanie i analizę istotnych danych dla odbiorców z różnych dziedzin przyrody i techniki informacji.

Drugi z dofinansowanych przedsięwzięć miał na celu stworzenie i publikację w sieci modeli 3D budynków Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie z pełnym teksturowaniem. Do stworzenia tego projektu wykorzystano dane z lotniczego skaningu laserowego i zdjęcia zewnętrzne elewacji budynków.

W tym roku celem pierwszego projektu jest stworzenie wielowarstwowej mapy GIS wybranego obszaru należącego do ośrodka Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH w Miękini. Na wstępnie wybranym terenie znajduje się nieużytkowane wyrobisko oraz przykryta nadkładem niewielkiej miąższości intruzja skał magmowych. W części geodezyjnej projektu planowane jest wykonanie cyfrowego modelu terenu, ortofotomapy oraz mapy topograficznej. Część geofizyczna będzie składać się będzie m. in. z wykonania zdjęcia grawimetrycznego, zdjęcia magnetycznego i gradientu tego pola. Pobrane zostaną też próbki gruntu i przeprowadzone pomiary podatności magnetycznej i składu chemicznego oraz mineralnego próbek.

Druga nasza propozycja wynikała z dynamicznego rozwoju urządzeń mobilnych, który sprawił, że możliwe staje się wykorzystanie danych przestrzennych na smartfonach lub tabletach. Większość polskich geoportali nie oferuje jeszcze takiej możliwości. Dlatego też osoby realizujące drugi projekt grantowy postawiły sobie za zadanie wykonanie aplikacji mobilnej na system Android, która zaprezentuje zebrane w bazach danych informacje na ekranie urządzenia mobilnego. Aplikacja gromadzić będzie dane statystyczne oraz umożliwi użytkownikowi zgłaszanie sugestii, których analiza pozwoli na aktualizację lub poprawę danych lub przeprojektowanie oznaczenia sal, bądź układów komunikacyjnych wewnątrz budynków. Oprogramowanie zintegrowane będzie z Systemem Informacji Przestrzennej AGH.

Serdecznie gratulujemy i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie prac, a następnie na pierwsze efekty.

Paulina Karaś
Przezes KNG Dahlta