Poczet Opiekunów Naukowych


Dr inż. Mikołaj Skulich
Aktualny Opiekun Naukowy KNG od roku 2022

20170919_122516

Ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w 2002r., a w 2008r. obronił pracę doktorską. Na Uczelni zajmuje stanowisko dydaktyczne. W 2015r. został odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę, natomiast za zasługi dydaktyczne Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2018 roku. Prywatnie w wolnym czasie podróżuje lub tworzy muzykę (rock i metal).

—————————————————————————-

Dr inż. Tadeusz Szczutko, prof. AGH
Opiekun Naukowy KNG w latach 2016 – 2022

—————————————————————————-

Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes
Opiekun Naukowy KNG w latach 1996 – 2016

Ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Geodezji. W 1974 r. obronił pracę doktorską, w roku 1990 obronił pracę habilitacyjną w dziedzinie zastosowań informatyki w geodezji i kartografii. Od 1997 r. zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego. W roku 2009 uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Profesor Konrad Eckes był pracownikiem Wydziału Geodezji i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest autorem 80 publikacji z dziedziny zastosowań metod informatycznych w geodezji i kartografii, szczególnie w technologii systemów informacji o terenie (GIS). W tym zakresie prowadzi badania w dziedzinie budowania modeli i zapisów formalnych, racjonalizacji rozwiązywania zadań, integracji systemów informacji o terenie z systemami ekspertowymi oraz w dziedzinie zastosowania systemów informacji o terenie w gospodarce rynkowej. Brał bezpośredni udział w największych projektach krajowych dotyczących systemów informacji o terenie (GIS).

—————————————————————————-

Prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk
Opiekun Naukowy KNG w latach 1992 – 1996

Urodził się w 1941 r. w Tarnopolu. W 1963 r. ukończył studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH, specjalność geodezja górnicza. Przebywał na stażu habilitacyjnym w Moskiewskim Instytucie Górniczym. W 1975 r. obronił pracę doktorską, a w 1991 r. pracę habilitacyjną. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2005 r. Jest członkiem-założycielem Polskiego Komitetu Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego.

—————————————————————————-

Prof. dr hab. inż. Zofia Śmiałowska-Uberman
Opiekun Naukowy KNG w latach 1987 – 1992

Ukończyła studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH w 1967 r. W 1986 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora uzyskała w 2005 r. W 1967 r. odbywała praktykę zawodową w Biurze Katastralnym w Berdzie w Holandii. W latach 1967-1994 aktywny członek SGP. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Opiukun ponad stu prac dyplomowych. Zainteresowanie naukowe i dydaktyczne koncenrowała na problemach prawno-geodezyjnych związanych z prawem cywilnym i administracyjnycm, gospodarką i obrotem nieruchomości.

—————————————————————————-

Prof. dr hab. inż. Karol Greń
Opiekun Naukowy KNG

Urodził się 16.09.1926 w Zabłociu w województwie małopolskim. Ukończył studia wyższe w 1955 r. na Wydziale Geodezji Górniczej w Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracownikiem naukowym AGH został w czerwcu 1955 r. W 1964 przedstawił rozprawę doktorską na temat „Określenie wydłużenia stalowych drutów geodezyjnych spowodowanego zmianami temperatur ze zmian oporności elektrycznej przymiaru”. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1988 r. Nagrodzony był Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrną Odznaką „Za zasługi w geodezji i kartografii”. Ceniony ekspert z zakresu pomiarów deformacji i eksploatacji górniczej w filarach ochronnych. Jeden z pionierów stosowania nowoczesnych technik obliczeniowych w geodezji i prognozowaniu deformacji górotworu oraz wykorzystania metod informatycznych w geodezji. Znany w świecie jako twórca analogu fotoelektrycznego do modelowania procesów pogórniczych deformacji górotworu. Zmarł 17.04.1991 r.

—————————————————————————-

Prof. dr hab. inż. Aleksander Płatek
Opiekun Naukowy KNG

Urodził się 26.02.1924 r. w Wysocicach w województwie krakowskim. W czasie wojny uczęszczał do Szkoły Górniczo-Hutniczo-Mierniczej na krakowskich Krzemionkach, którą ukończył w 1945 r. z tytułem technika mierniczego. Rok później zdał egzamin maturalny i wstąpił na Akademię Górniczą (później AGH), którą ukończył w 1950 r., uzyskując tytuł inżyniera geodety. Już w czasie studiów rozpoczął pracę zarobkową w Krakowskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym, w którym pracował do 1954 r. W tym samym roku został zatrudniony w Katedrze Geodezji Przemysłowej AGH. W 1964 roku obronił pracę doktorską, w której zajął się zagadnieniem dokładności przemieszczeń punktów sieci trygonometrycznych na terenach górniczych. Tytuł profesora nadzwyczajnego nadano mu w 1982 r., a zwyczajnego siedem lat później. Aleksander Płatek był autorem około 100 publikacji naukowych (30 publikowanych za granicą) oraz podręczników z geodezji inżynieryjno-przemysłowej, odkształceń i przemieszczeń oraz elektronicznej techniki pomiarowej (dwutomowe „Geodezyjne dalmierze elektromagnetyczne i tachymetry elektroniczne” oraz „Elektroniczna technika pomiarowa w geodezji”). Był promotorem ośmiu przewodów doktorskich i opiekunem ponad 100 dyplomowych prac magisterskich i inżynierskich. Członek Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, działacz Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) oraz Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG). Laureat licznych nagród, uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 4.12.1996 r.

—————————————————————————-

Prof. dr hab. inż. Tomasz Gomoliszewski
Pierwszy Opiekun Naukowy KNG

Urodził się 27.12.1910 r. w Zagórzu koło Częstochowy. W 1931 r. ukończył Gimnazjum im. St. Staszica w Sosnowcu. Po rocznej służbie w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty rozpoczął studia na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1938 r. Jeszcze jako student podjął pracę (1936 r.) w biurze swego brata Jerzego, którą kontynuował do wybuchu wojny. Uczestnik kampanii wrześniowej. W 1940 r. został zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim w Krakowie, gdzie zajmował się scaleniami gruntów na terenie Nowosądecczyzny. W 1947 r. został starszym asystentem na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Akademii Górniczej w Krakowie (AGH). W 1954 r. został zastępcą profesora, w 1961 r. uzyskał tytuł doktora, a cztery lata później – profesora nadzwyczajnego. Prowadził wykłady z geodezji, astronomii i instrumentoznawstwa na Wydziale Geodezji Górniczej i Geodezji oraz na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH. Był członkiem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Specjalizował się w instrumentoznawstwie geodezyjnym. Jego dorobek naukowy obejmuje 20 publikacji naukowych, 4 referaty i 2 patenty. Opracował m.in. własną metodę pomiaru szczegółów leżących na płaszczyźnie pionowej. W latach 1955-62 zajmował się badaniami dokładności osnów na terenach zakładów przemysłowych, analizą błędów średnich w metodach pomiarów szczegółów sytuacyjnych. Prowadził prace nad prototypem precyzyjnego pionu libelowego. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w Krakowie 21.06.1988 r.