Poczet Opiekunów Naukowych


Prof. dr hab. inż. Tomasz Gomoliszewski
Pierwszy Opiekun Naukowy KNG

Urodził się 27.12.1910 r. w Zagórzu koło Częstochowy. W 1931 r. ukończył Gimnazjum im. St. Staszica w Sosnowcu. Po rocznej służbie w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty rozpoczął studia na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1938 r. Jeszcze jako student podjął pracę (1936 r.) w biurze swego brata Jerzego, którą kontynuował do wybuchu wojny. Uczestnik kampanii wrześniowej. W 1940 r. został zatrudniony w Wojewódzkim Urzędzie Ziemskim w Krakowie, gdzie zajmował się scaleniami gruntów na terenie Nowosądecczyzny. W 1947 r. został starszym asystentem na Wydziale Geologiczno-Mierniczym Akademii Górniczej w Krakowie (AGH). W 1954 r. został zastępcą profesora, w 1961 r. uzyskał tytuł doktora, a cztery lata później – profesora nadzwyczajnego. Prowadził wykłady z geodezji, astronomii i instrumentoznawstwa na Wydziale Geodezji Górniczej i Geodezji oraz na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH. Był członkiem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Specjalizował się w instrumentoznawstwie geodezyjnym. Jego dorobek naukowy obejmuje 20 publikacji naukowych, 4 referaty i 2 patenty. Opracował m.in. własną metodę pomiaru szczegółów leżących na płaszczyźnie pionowej. W latach 1955-62 zajmował się badaniami dokładności osnów na terenach zakładów przemysłowych, analizą błędów średnich w metodach pomiarów szczegółów sytuacyjnych. Prowadził prace nad prototypem precyzyjnego pionu libelowego. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł w Krakowie 21.06.1988 r.

 

Prof. dr hab. inż. Aleksander Płatek
Opiekun Naukowy KNG

Urodził się 26.02.1924 r. w Wysocicach w województwie krakowskim. W czasie wojny uczęszczał do Szkoły Górniczo-Hutniczo-Mierniczej na krakowskich Krzemionkach, którą ukończył w 1945 r. z tytułem technika mierniczego. Rok później zdał egzamin maturalny i wstąpił na Akademię Górniczą (później AGH), którą ukończył w 1950 r., uzyskując tytuł inżyniera geodety. Już w czasie studiów rozpoczął pracę zarobkową w Krakowskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Mierniczym, w którym pracował do 1954 r. W tym samym roku został zatrudniony w Katedrze Geodezji Przemysłowej AGH. W 1964 roku obronił pracę doktorską, w której zajął się zagadnieniem dokładności przemieszczeń punktów sieci trygonometrycznych na terenach górniczych. Tytuł profesora nadzwyczajnego nadano mu w 1982 r., a zwyczajnego siedem lat później. Aleksander Płatek był autorem około 100 publikacji naukowych (30 publikowanych za granicą) oraz podręczników z geodezji inżynieryjno-przemysłowej, odkształceń i przemieszczeń oraz elektronicznej techniki pomiarowej (dwutomowe „Geodezyjne dalmierze elektromagnetyczne i tachymetry elektroniczne” oraz „Elektroniczna technika pomiarowa w geodezji”). Był promotorem ośmiu przewodów doktorskich i opiekunem ponad 100 dyplomowych prac magisterskich i inżynierskich. Członek Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk, działacz Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) oraz Międzynarodowej Federacji Geodetów (FIG). Laureat licznych nagród, uhonorowany m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Zmarł 4.12.1996 r.

 

Prof. dr hab. inż. Karol Greń
Opiekun Naukowy KNG

Urodził się 16.09.1926 w Zabłociu w województwie małopolskim. Ukończył studia wyższe w 1955 r. na Wydziale Geodezji Górniczej w Akademii Górniczo-Hutniczej. Pracownikiem naukowym AGH został w czerwcu 1955 r. W 1964 przedstawił rozprawę doktorską na temat „Określenie wydłużenia stalowych drutów geodezyjnych spowodowanego zmianami temperatur ze zmian oporności elektrycznej przymiaru”. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1988 r. Nagrodzony był Złotym Krzyżem Zasługi i Srebrną Odznaką „Za zasługi w geodezji i kartografii”. Ceniony ekspert z zakresu pomiarów deformacji i eksploatacji górniczej w filarach ochronnych. Jeden z pionierów stosowania nowoczesnych technik obliczeniowych w geodezji i prognozowaniu deformacji górotworu oraz wykorzystania metod informatycznych w geodezji. Znany w świecie jako twórca analogu fotoelektrycznego do modelowania procesów pogórniczych deformacji górotworu. Zmarł 17.04.1991 r.

 

Prof. dr hab. inż. Zofia Śmiałowska-Uberman
Opiekun Naukowy KNG w latach 1987 – 1992

Ukończyła studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH w 1967 r. W 1986 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora uzyskała w 2005 r. W 1967 r. odbywała praktykę zawodową w Biurze Katastralnym w Berdzie w Holandii. W latach 1967-1994 aktywny członek SGP. Otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Opiukun ponad stu prac dyplomowych. Zainteresowanie naukowe i dydaktyczne koncenrowała na problemach prawno-geodezyjnych związanych z prawem cywilnym i administracyjnycm, gospodarką i obrotem nieruchomości.

 

Prof. dr hab. inż. Jacek Szewczyk
Opiekun Naukowy KNG w latach 1992 – 1996

Urodził się w 1941 r. w Tarnopolu. W 1963 r. ukończył studia na Wydziale Geodezji Górniczej AGH, specjalność geodezja górnicza. Przebywał na stażu habilitacyjnym w Moskiewskim Instytucie Górniczym. W 1975 r. obronił pracę doktorską, a w 1991 r. pracę habilitacyjną. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 2005 r. Jest członkiem-założycielem Polskiego Komitetu Międzynarodowego Towarzystwa Miernictwa Górniczego.

 

Prof. dr hab. inż. Konrad Eckes
Opiekun Naukowy KNG w latach 1996 – 2016

Ukończył studia w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Geodezji. W 1974 r. obronił pracę doktorską, w roku 1990 obronił pracę habilitacyjną w dziedzinie zastosowań informatyki w geodezji i kartografii. Od 1997 r. zajmuje stanowisko profesora nadzwyczajnego. W roku 2009 uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Profesor Konrad Eckes był pracownikiem Wydziału Geodezji i Inżynierii Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jest autorem 80 publikacji z dziedziny zastosowań metod informatycznych w geodezji i kartografii, szczególnie w technologii systemów informacji o terenie (GIS). W tym zakresie prowadzi badania w dziedzinie budowania modeli i zapisów formalnych, racjonalizacji rozwiązywania zadań, integracji systemów informacji o terenie z systemami ekspertowymi oraz w dziedzinie zastosowania systemów informacji o terenie w gospodarce rynkowej. Brał bezpośredni udział w największych projektach krajowych dotyczących systemów informacji o terenie (GIS).

 

Dr inż. Tadeusz Szczutko
Aktualny Opiekun Naukowy KNG (od 1.03.2016 r.)