Polesie


Szczegóły:

Temat: Analiza zmienności stosunków wodnych w Poleskim Parku Narodowym w ujęciu badań geodezyjnych

Miejsce: Poleski Park Narodowy, woj. lubelskie

Kiedy: 2016

Opis:

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH GRANTU REKTORSKIEGO AGH W 2016 r.


Poleski Park Narodowy zlokalizowany jest na Polesiu Zachodnim, w środkowej części Równiny Łęczyńsko – Włodawskiej, w województwie lubelskim. Jest to teren w znacznej części podmokły; stanowią go liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz naturalne kompleksy leśne. Park został ustanowiony w celu ochrony ekosystemów wodno – torfowiskowych, jako jeden z trzech o takim charakterze w Polsce. Jest także chroniony przez konwencję ramsarską jako ważny obszar podmokły.


Jednym z istotnych problemów wpływających na zachwianie stanu równowagi gospodarki wodnej, a tym samym ekosystemu Parku w skali makro, jest nadmierny odpływ wody. Wśród potencjalnych przyczyn występowania tego zjawiska należy wymienić: zmiany klimatyczne oraz wpływ podziemnej eksploatacji złóż węgla kamiennego, która prowadzona jest na obszarze Lubelskiego Zagłębia Węglowego. Analiza zmienności klimatu na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat pozwala zauważyć wzrostową tendencję do występowania gwałtownych zjawisk pogodowych i nieregularność ich przebiegu. Długie okresy suszy, a przy tym intensywne, lecz krótkotrwałe opady powodują nadmierne odparowywanie wody z wierzchnich warstw gruntu oraz zaburzają naturalną retencję. W przypadku prowadzenia podziemnej eksploatacji złóż surowców mineralnych istotnym problemem pozostają m.in. deformacje ciągłe powierzchni terenu. Łagodne, lecz obszerne powierzchniowo niecki odwodnieniowe powodują nie tylko obniżenie terenu, ale również zmieniają stosunki wodne w głębszych partiach górotworu.


W związku z charakterem obszarów chronionych w PPN, przeprowadzenie analiz stosunków wodnych oraz stworzenie symulacji komputerowych wpływu przetamowań na stan wód wydaje się być działaniem niezbędnym i koniecznym dla zachowania unikalnych ekosystemów w pierwotnej postaci.


Inwentaryzacja tego obszaru metodami geodezji klasycznej jest zadaniem problematycznym. Liczne jeziora i bagna uniemożliwiają lub znacząco utrudniają stabilizację punktów osnowy geodezyjnej, a także zmniejszają dokładność pomiaru.  W takich przypadkach znajdują zastosowanie nowoczesne technologie, np. lotnicze skanowanie laserowe (LIDAR) oraz fotogrametria lotnicza z użyciem bezzałogowego statku latającego (drona).


Celem grantu jest stworzenie dla części obszaru Poleskiego Parku Narodowego: Numerycznego Modelu Terenu (NMT), Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu (NMPT), ortofotomapy oraz przekrojów podłużnych i poprzecznych w wybranych miejscach. Według planów opracowania zostaną wykonane na podstawie: ogólnodostępnych danych LIDAR z projektu ISOK, materiałów dostępnych w Centralnym i Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK i PODGiK), danych udostępnionych przez Dział ds. Nauki i Badań Parku oraz przeprowadzone przez uczestników projektu geodezyjne pomiary klasyczne i nalot fotogrametryczny wykonany przy pomocy Bezzałogowego Statku Latającego, który stanowi własność Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.


Wyniki prac zostaną zintegrowane przy pomocy narzędzi GIS. Dzięki rozwojowi technologicznemu możliwe jest stworzenie bazy danych, która umożliwia nie tylko przeglądanie, ale i analizowanie dostępnych informacji, a także prezentowanie wyników analiz w postaci map i innych dogodnych dla użytkowników form. Jedną z najważniejszych zalet map GIS jest możliwość aktualizacji i uzupełniania danych w dowolnym momencie i czasie.

Prowadzący projekt:

Hubert Dec

Opiekun naukowy:

dr inż. Edyta Puniach

Gdzie?

Lista uczestników:

ImięNazwiskoRola
HubertDecOpracowanie
MikołajBezaOpracowanie
PaulinaCierpichOpracowanie
AleksandraCieślikOpracowanie
EdytaDruzgałaOpracowanie
AgnieszkaGrabowskaOpracowanie
PrzemysławMojeckiOpracowanie
KatarzynaSawickaOpracowanie
JustynaRuchałaOpracowanie
AleksandraSłodowskaOpracowanie

Osiągnięcia:

II miejsce w 57 Studenckiej Konferencji Naukowej Pionu Górniczego - Sekcja Geodezja.

Temat referatu: Analiza porównawcza Numerycznych Modeli Terenu oraz dokładności

                           ..ortofotomapy na przykład otuliny Poleskiego Parku Narodowego.

Autorzy: Paulina Cierpich, Justyna Ruchała

Koszt organizacji:

PLN 0

Sponsorzy:

Koszt pokryty przez uczestników projektu
Grant Rektorski AGH
0