Grant Rektora „InDoor”


W 2023 roku nasze koło uzyskało dofinansowanie na projekt realizowany w ramach Grantu Rektora o dumnej nazwie „Stworzenie systemu nawigacji wewnątrz budynku wraz z określeniem dokładności lokalizacji użytkownika oraz wizualizacją danych w postaci aplikacji mobilnej”, w skrócie “InDoor”.

Przez cały rok kołowicze ciężko pracowali nad zbadaniem potencjału wykorzystania technologii Wi-Fi oraz Bluetooth do tworzenia nawigacji wewnątrz budynkowych poprzez wyznaczenie możliwych do uzyskania dokładności pozycji użytkownika. W ramach prac uczestnicy spotkali się 4 razy w ciągu ostatniego roku:

1. spotkanie – 4 marca 2023 – było to spotkanie organizacyjne, na którym uczestnicy ustalili organizację pracy oraz zapoznali się z danymi uzyskanymi od opiekuna projektu – dr. Stanisława Szombary.

2. spotkanie – 16 marca 2023 – na tym spotkaniu kołowicze wykonali I kampanię pomiarową mającą na celu zebranie danych potrzebnych do wyznaczenia modelu zależności siły odbieranego sygnału Wi-Fi oraz Bluetooth od odległości do telefonu.

3. spotkanie – 11 maja 2023 – było to spotkanie, na którym odbyła się II kampania pomiarowa, w czasie której uczestnicy zebrali resztę danych potrzebnych do wyznaczenia modelu.

 

Następnie pomimo wakacji kołowicze nie zwolnili tempa i wykorzystali ten czas na prace kameralne i opracowanie pozyskanych danych. W wyniku tych prac zbadano różne modele oraz wybrano taki, który pozwalał uzyskać najbardziej zadowalające rezultaty. Dzięki temu uczestnicy grantu byli gotowi do kolejnego spotkania, które odbyło się po wakacjach.

 

4. spotkanie – 4 października 2023 – na tym spotkaniu członkowie grantu wykonali test nawigacji wewnątrz budynkowej opartej o technologię Wi-Fi oraz Bluetooth z zasymulowaniem warunków rzeczywistego wykorzystania takiego systemu. Wykonali serię pomiarów w różnych losowych pozycjach w jednej z sal wykładowych z wykorzystaniem tachimetru oraz opracowanej przez nich aplikacji mobilnej. Dzięki pozyskanym w ten sposób danym mogli oni porównać współrzędne wyznaczone metodami geodezyjnymi, z tymi wyznaczonymi na podstawie siły odbieranego sygnału Wi-Fi albo Bluetooth.

 

Wyniki prac z pewnością zostaną przedstawione na nadchodzących konferencjach.

 

Udział w grancie pozwolił kołowiczom na naukę języka programowania Java. Przetarł również szlaki dla przyszłych badaczy z KNG „Dahlta”, którzy kontynuując projekt będą badać kolejne aspekty związane z projektowanie i tworzeniem nawigacji wewnątrz budynkowych.

 

Koordynatorem Grantu był Michał Prędki, a opiekunem merytorycznym dr inż. Stanisław Szombara.

 

indor